C/C(=N\NC(=[NH2+])S[C@H]1CC(=O)N(C1=O)c2ccc(cc2)OC)/C=C/c3ccc(cc3)N(C)C