CCCCn1c(c(c(=O)[nH]c1=O)N(CCOC)C(=O)CCNC(=O)NC23CC4CC(C2)CC(C4)C3)N